ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost MH.APPS s.r.o., se sídlem Praha - Vinohrady, Rejskova 2168/12, PSČ 120 00 , IČ: 022

71 443, DIČ: CZ02271443, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 217481 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele

webových stránek www.mhapps.cz, informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů

a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další

zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv písemně obrátit na adrese našeho

sídla, Praha - Vinohrady, Rejskova 2168/12, PSČ 120 00.

Zpracování osobních údajů dětí

 

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let

nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

 

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění

určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení,

b) obchodní firma,

c) adresa nebo sídlo společnosti,

d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

e) telefonní číslo nebo

f) e-mailová adresa.

 

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme (nepoužíváme tzv. cookies), takže se k nám

dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Účel zpracování

 

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám

informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. koupě, prodej, pronájem

či zprostředkování prodeje, koupě či pronájmu osobních či nákladních vozidel, či obstarání jejich

záruční či pozáruční opravy či úpravy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a

transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve

vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom

Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo

službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí

osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na

Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a

jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na

Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení

můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám

zaslat písemný přípis s příslušnou žádostí na adresu našeho sídla.

 

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

 

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše

uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní

údaje mohou být předány:

1.1.1. externímu účetnímu subjektu;

1.1.2. spolupracujícím subjektům;

1.1.3. externí advokátní kanceláři;

1.1.4. zpracovatelům, kteří nám poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či

kteří jsou jeho obchodními partnery.

 

Doba zpracování osobních údajů

 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby

či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle

platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a

evidenci nebo zákon o dani z příjmu či dani z přidané hodnoty.

 

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

 

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům;

b) právo na opravu;

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d) právo na omezení zpracování údajů;

e) právo vznést námitku proti zpracování; a

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese našeho

sídla.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů

(www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje,

které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém

rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu,

výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k

na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného

profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je

bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu

administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich

osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

 

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné

pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii)

vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro

zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně

zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto

můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo

obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních

údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše

osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

Copyright © 2018 MH Apps spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.