VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽEB A APLIKACÍ MH.APPS S.R.O.

Tyto obchodní podmínky řídí používání webových stránek, aplikace a služby MH.APPS S.R.O.

Použitím těchto služeb MH.APPS S.R.O. souhlasíte s těmito podmínkami v plném rozsahu.

Přečtěte si je prosím pozorně. Pokud s podmínkami, uvedenými v tomto dokumentu nesouhlasíte beze změn, nemůžete služeb MH.APPS S.R.O. využít.

Licence k použití webu a služby MH.APPS S.R.O.

Pokud není uvedeno jinak, MH.APPS S.R.O. vlastní duševní práva k tomuto webu, aplikaci a k materiálům na tomto webu. S výhradou licence níže, jsou všechna práva k duševnímu vlastnictví vyhrazena.

Úvod

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou vydané v souladu s  ust. § 1751 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“),obchodní společností MH.APPS S.R.O., IČ: 02271443, se sídlem Rejskova 2168/12, Praha 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217481 (dále jen "poskytovatel"), která je provozovatelem internetového portálu www.mhapps.cz včetně aplikací, informací a funkcí v něm obsažených, jenž je zpřístupňován pomocí internetového prohlížeče na adrese http://www.mhapps.cz

Tyto VOP jsou nedílnou součástí smlouvy o poskytování služby mezi poskytovatelem a uživatelem uzavřené v souladu s ust. § 1746 občanského zákoníku a upravují podmínky poskytování služeb poskytovatelem prostřednictvím MH.APPS S.R.O.

Ustanovení článku II. těchto všeobecných obchodních podmínek se užije pouze při uzavření smlouvy o poskytování služby prostřednictvím sítě internet. Ustanovení dalších odstavců jsou součástí jak smlouvy o poskytování služby uzavřené prostřednictvím sítě internet, tak i smlouvy o poskytování služeb uzavřené písemnou formou v materiální podobě.

Smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu

1. Poskytovatel: Poskytovatelem je společnost MH.APPS S.R.O., IČ: 02271443, se sídlem Rejskova 2168/12, Praha 120 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 217481 (dále jen "poskytovatel"),

2. Uživatel: Uživatelem je každý subjekt, který učinil závaznou objednávku na www.mhapps.cz, odeslal návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí služby vývoje, pronájmu platformy a správy mobilní aplikace a tento návrh byl akceptován ze strany poskytovatele. Objednávka resp. smlouva může být učiněna i písemnou formou, dle dohody mezi oběma stranami. Uživatel není vlastníkem mobilní aplikace a po skončení či výpovědi smlouvy bude mobilní aplikace automaticky odstraněna z obchodů Google Play, bez nároku na její další využití.

3. Návrh na uzavření smlouvy o poskytování služby (objednávka služeb) se provádí pomocí registrace na www.mhapps.cz, přičemž si uživatel zvolí službu vývoje a měsíční správy mobilní aplikace, dle výběru s minimálním trváním smlouvy. Na základě tohoto výběru poskytované služby dle ceníku, postupuje dále objednávkou, dle pokynů. Dále objednatel vyplní identifikační údaje a po odsouhlasení návrhu smlouvy včetně důkladného pročtení těchto VOP pomocí rolovacího systému, odsouhlasí a odešle návrh na uzavření smlouvy poskytovateli stiskem tlačítka„Dokončit”. V případě, že uživatel bude mít zájem o vytvoření nadstandartní mobilní aplikace / neomezené záložky menu, velké množství dat, fotografií, využití všech funkcí v jedné aplikaci apod. / v průběhu objednávky, bude vyzván k vyplnění formuláře s žádostí o větší počet záložek a na základě této poptávky, bude kontaktován poskytovatelem, se kterým si upřesní jiné platební podmínky, než -li jsou při standardní objednávce. Tyto podmínky budou po schválení obou stran naimportovány poskytovatelem do účtu uživatele.

4. Uživatel je povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě či firmě, které jsou označené za povinné.

5. Před dokončením registrace a závazné objednávky tvorby mobilní aplikace je uživatel povinen seznámit se s těmito VOP. Udělení souhlasu s VOP je nezbytnou podmínkou pro dokončení registrace a odeslání návrhu smlouvy o poskytování služeb. Souhlas uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka, které je umístěno ve spodní části před dokončením objednávky.

6. Smluvní vztah vzniká akceptací návrhu na uzavření smlouvy o poskytování služby ze strany poskytovatele, která je zaslána obratem uživateli na e-mailovou adresu uvedenou v registraci firmy.

7. Ceník jednotlivých typů smluv, aktualizací, dalších služeb a produktů je uživateli k dispozici na www.mhapps.cz v hlavním menu stránek pod názvem CENÍK.

8. Poskytovatel je povinen umožnit uživateli plný přístup do administrace jeho účtu na stránkách www.mhapps. V tomto účtu bude uživatel provádět veškeré úkony spojené s jeho mobilní aplikací. (platby, profily, změna hesel aktualizace, daňové doklady, přístupy k zasílání notifikačních zpráv apod.)

9. Na základě této závazné objednávky bude max. do 30 dnů uživateli zaslán náhled jeho mobilní aplikace, který si bude moci prohlédnout a vyzkoušet vložením čtyřmístného kódu v aplikaci MH.APPS S.R.O. VIEWER / ke stažení na Google Play /na jakémkoliv mobilním telefonu podporující systém Android. Společnost Apple prozatím nepodporuje možnost náhledu a mobilní aplikace. Čtyřmístný kód bude zaslán uživateli na email uvedený při registraci.

Poskytovatel

1. Poskytovatel je povinen:
- vytvořit mobilní aplikaci, dle požadavků uživatele do 30 dnů od úhrady, na základě jeho objednávky, nedohodnou – li se obě strany jinak
- aktualizovat mobilní aplikace uživatele, dle níže uvedených pravidel / viz. Aktualizace mobilní aplikace /
- zajistit vytvoření administrátorského účtu prostřednictvím webu mhapps.cz
- pravidelně poskytovat uživateli daňové doklady, dle jeho objednávek
- dodržovat smluvní podmínky, dle objednávek uživatele po celou dobu trvání smlouvy
- zabezpečit šifrováním platební transakce a přístup do uživatelského účtu
- nepostoupit veškeré detaily smluvních podmínek uživatele třetím stranám
- zajistit po schválení mobilní aplikace uživatelem, nahrání této mobilní aplikace v rozmezí 4 – 8 týdnů na příslušné obchody / Google Play /, nedojde-li k nestandartnímu postupu ze stran společností Google*

2. Poskytovatel je oprávněn:
- pozastavit vývoj objednané aplikace, v případě, že uživatel nebude plnit platební podmínky
- upravit, neaktualizovat nebo odstranit nevhodné materiály, texty, či fotografie nahrané uživatelem v rámci aktualizace do účtu MH.APPS S.R.O. / nevhodným materiálem se rozumí TOTO/
- v případě neplnění smlouvy ze strany uživatele platebních podmínek / viz níže / odstoupit od smlouvy a postupovat  dle platebních podmínek ( viz níže )
- na základě požadavku uživatele o zřízení nadstandartní verze aplikace, upravit v období trvání smlouvy výši měsíčního  poplatku za kompletní servis a správu aplikace, vše po schválení uživatelem.

3. Poskytovatel neodpovídá
- za nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost či funkčnost služby způsobenou technickými problémy spojenými s přenosem dat pomocí datových sítí ( mobilní aplikace vyžadují při spuštění datové připojení, v případě spuštění aplikace offline, poskytovatel neručí za správný chod aplikace)
*za neschválení zveřejnění vytvořené mobilní aplikace do obchodů iOS AppStore a GooglePlay, v situaci, kdy společnost Google rozhodne, že aplikace s tímto obsahem není vhodná pro jejich AppStory. V této situaci bude společnost MH.APPS S.R.O. komunikovat v průběhu 30 dnů od neschválení s těmito společnostmi o možné nápravě a úpravách aplikace, tak, aby mohla být inzerována na obou obchodech
 V případě, že i po tomto časovém období, se nepodaří mobilní aplikaci publikovat na oba obchody, budou uživateli v plné výši vráceny veškeré platby, které v rámci objednávky a zřízení aplikace zaplatil na účet MH.APPS S.R.O.  V případě schválení publikace mobilní aplikace pouze jednou společností ( Google ) se mohou obě strany dohodnout na individuálních podmínkách smlouvy, bude-li mít uživatel zájem.
- za nevhodný obsah textu, který bude distribuován prostřednictvím notifikačních PUSH zpráv uživatelem mezi své zákazníky.

4. Poskytovatel má možnost:
- dohodnout se na podmínkách v rámci reklamy jiných firem v mobilní aplikaci uživatele- nabídnout uživateli, možnost umístění reklamního banneru jiné firmy či instituce do mobilní aplikace uživatele, tak aby byl viditelný u všech zákazníků uživatele, kteří mají instalovanou jeho aplikaci. Vše na základě dohody mezi MH.APPS S.R.O.a  uživatelem. Smluvní a platební podmínky této dohody budou vždy řešeny individuálně mezi oběma stranami na základě poptávky a nabídky.


5. Poskytovatel si vyhrazuje:
- právo na zobrazení reklamního sdělení týkající se služby MH.APPS s.r.o. na úvodní obrazovce mobilního zařízení při načítání dat mobilní aplikace uživatele.

Uživatel

1. Uživatel nesmí:

- prodat, pronajmout nebo sublicencovat materiál z těchto stránek.
- reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak využívat materiály z těchto webových stránek pro komerční účely
- upravit nebo jinak modifikovat jakýkoliv materiál z těchto webových stránek- tyto webové stránky používat jakýkoliv způsobem, který způsobuje nebo může způsobit poškození webových stránek, zhoršení dostupnosti nebo přístupnosti webových stránek nebo jakýmkoliv způsobem, který je protiprávní, nezákonný odvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakoukoliv protiprávní, nezákonnou, podvodnou nebo škodlivou činností.
- tyto webové stránky použít ke kopírování, ukládání, hostování, přenos, odesílání, používání nebo šíření jakéhokoliv materiálu, který obsahuje nebo je spojen s jakýmkoliv spyware, počítačovým virem, trojským koněm, červem, keyloggerem, rootkitem nebo jiným škodlivým softwarem.
- dekompilovat nebo používat reverzní inženýrství nebo jiným způsobem číst kód služeb MH.APPS S.R.O.
- provádět žádné systematické aktivity nebo automatizovaný sběr dat (včetně automatického stahování), které zatěžuje systémy MH.APPS S.R.O. více než běžné uživatelské používání webových stránek a služby MH.APPS S.R.O. bez výslovného písemného souhlasu MH.APPS S.R.O.
- používat tyto webové stránky a službu MH.APPS S.R.O. pro jakékoliv marketingové využití bez výslovného písemného souhlasu MH.APPS S.R.O. - publikovat obsah, který je protiprávní nebo nezákonný, nesmí porušovat jakákoliv práva třetích stran a nesmí umožňovat vyvolání žalob, ať už proti vám nebo MH.APPS S.R.O. nebo třetím stranám (v každém případě podle platného práva).
- v rámci tvorby či aktualizace své aplikace nesmí uživatel vkládat do žádného obsahu ( články, obsah, foto, apod.)celé mobilní aplikace produkty a služby jiných značek, firem či institucí, které by měli inzertní či reklamní charakter.  Dále uživatel nesmí používat reklamní bannery jiných firem, značek, institucí či produktů.  Reklamní bannery vkládané do mobilní aplikace uživatelem musí být pouze s reklamním či marketingovým sdělením pro produkty či služby v rámci činností, kterými se zabývá firma uživatele. Zároveň tyto bannery nesmí odkazovat na jiné internetové stránky, než-li provozuje uživatel. Výhradní právo na vkládání reklamních bannerů a jiných inzertních či reklamních materiálů jiných značek, firem či institucí do mobilní aplikace uživatele má pouze správce MH.APPS S.R.O. po dohodě s uživatelem.

Uživatelský obsah

1. Pro účely těchto Podmínek se „uživatelským obsahem“ rozumí materiál (obsahující bez omezení text, obrázky, audio, video a audio-vizuální materiál), který odešlete na tyto webové stránky nebo do služby MH.APPS S.R.O., za jakýmkoliv účelem v rámci vytvoření či aktualizace mobilní aplikace.

2. MH.APPS S.R.O. si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit jakýkoliv nevhodný materiál nahraný v rámci aktualizací mobilní aplikace na tyto webové stránky nebo uložené na servery MH.APPS S.R.O. (nevhodným materiálem se rozumí TOTO) To vše na základě upozornění poskytovatelem.

3. Uživatel je povinen při zadání aplikace poskytovateli dbát pravidel hospodářské soutěže, zejména ochranných známek, autorských práv a jiných práv duševního vlastnictví ostatních soutěžitelů. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel pro případ zneužití těchto práv nenese odpovědnost za takové nekalosoutěžní jednání nebo zneužití ochranné známky. Poskytovatel si vyhrazuje právo pro případ podezření z výše uvedeného protiprávního jednání uživatele, s výjimkou, kdy uživatel předloží poskytovateli povolení od majitele takového práva, takovou aplikaci odmítnout vyvinout či aktualizovat.

Aktualizace mobilní aplikace

1. Uživatel má právo neomezeně aktualizovat svou mobilní aplikaci prostřednictvím správce MH.APPS S.R.O. K této službě využívá svůj administrátorský účet na www.mhapps.cz pod tlačítkem „ PŘIHLÁSIT“

2. Aktualizace jsou prováděny uživatelem, dle jeho potřeb. Na základě přesné poptávky aktualizace (např. úprava článku, vytvoření článku, změna kontaktu, smazání rubriky, úprava kontaktu apod.) jsou uživateli účtovány poplatky za danou objednávku aktualizace. Ceny všech možnosti aktualizací jsou uvedeny v CENÍKU na stránkách www.mhapps.cz

3. Příjem objednávek aktualizací poskytovatelem je stanoven v pracovní dny vždy od 7:00 do 17:00. V případě objednání aktualizace uživatelem v časovém rozmezí od 7:00 do 17:00 bude jeho mobilní aplikace automaticky aktualizována, dle jeho potřeb, maximálně do 48 hodin od objednání. V případě objednání aktualizace uživatelem mimo pracovní dobu v časovém rozmezí od 17:01 do 6:59 bude přijetí objednávky provedeno následující pracovní den v 7:00 a aktualizace mobilní aplikace bude provedena od této chvíle maximálně do 48 hodin. V případě objednání aktualizace uživatelem pomocí zpoplatněné funkce „URYCHLENÍ VYŘÍZENÍ AKTUALIZACE“ budou výše uvedená pravidla stejná, ale aplikace budou aktualizovány maximálně do 24 hodin od objednání.

4. V případě nevyčerpání bonusového kreditu na aktualizace do 12 měsíců od podpisu smlouvy resp. každých dalších 12 měsíců trvání smlouvy, bude tento zbylý, aktualizacemi nevyčerpaný kredit, systémem automaticky vynulován.

 

Platební podmínky

1. Uživatel, který objednává libovolnou variantu služby, má povinnost zaplatit příslušnou částku za vývoj aplikace (dle výběru délky smlouvy) ihned nebo v nejbližším možném termínu po dokončení kompletní objednávky.

2. V případě, že nebude částka, dle objednávky nahrána na kreditní konto uživatelského účtu, poskytovatel není oprávněn začít s vývojem aplikace, dle specifikací uživatelovi objednávky a prostřednictvím emailu ho vyzve k úhradě služeb, dle objednávky a závazku.

3. Vyplněním a potvrzením kompletní objednávky souhlasí uživatel s těmito obchodními podmínkami a zavazuje se platbám za vývoj mobilní aplikace (dle výběru délky smlouvy) a pravidelným měsíčním platbám, dle výběru v objednávce.

4. První platba za kompletní služby bude provedena zákazníkem ihned po dokončení objednávky prostřednictvím platebního terminálu nebo převodem na účet. Platba bude v plné výši připsána na kreditní konto účtu uživatele. Z kreditu účtu zákazníka bude platba odepsána až 1.den následujícího měsíce po nahrání, uživatelem schválené mobilní aplikace, na Google Play 

5. V případě nadstandartních služeb / servis či vývoj obsáhlejší  formy aplikace / je určena cena dohodou mezi MH.APPS S.R.O. a objednavatelem na základě podpisu písemného dodatku. V tomto dodatku jsou určeny individuální platební podmínky za vývoj, měsíční správu aplikace a minimální dobu trvání smlouvy.
Podpisem zúčastněných stran tohoto dodatku budou uživateli v systému MH.APPS S.R.O. automaticky nastaveny platební podmínky, dle dodatku. Uživatel souhlasí s tímto postupem.

6. Uživatel je povinen udržovat kredit na svém uživatelském účtu MH.APPS S.R.O. v minimální hodnotě svého měsíčního paušálu za služby a servis spojené s jeho mobilní aplikací.
Kreditní konto může být nabito do maximální výše 50.000 Kč bez DPH.

7. Cena za sjednané období je splatná vždy 1.den v daném měsíci. Uživatel souhlasí se zasíláním výzev k platbě a daňových dokladů / za nabití kreditu /v elektronické podobě na kontaktní email. Veškeré objednávky a daňové doklady bude mít k dispozici i po přihlášení do svého účtu MH.APPS S.R.O..

8. V případě objednávek aktualizací mobilní aplikace a jejich odsouhlasení, bude uživateli z jeho kreditu, vždy odečtena částka, dle ceníkových cen jednotlivých aktualizací. V případě, že uživatel nebude mít na svém účtu dostatečný kredit k provedení aktualizace, bude pomocí emailu vyzván k nabití kreditu, buď pomocí kreditní karty nebo převodem na účet. Až po připsání kreditu, může být objednávka aktualizace provedena a následně realizována.

9. V případě prodlení uživatele s úhradou / dobití kreditu / v délce 14 dnů od data splatnosti / vždy k 1. /za sjednané období si smluvní strany dohodly smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení, a to počínaje prvním dnem prodlení.

10. V případě, že nedojde ke včasné úhradě služby dle podmínek této smlouvy a uživatel bude v prodlení s úhradou ceny za jím zvolené platební období nebo její části delším než 30 dnů, je poskytovatel oprávněn uživateli ukončit smlouvu s okamžitou platností, odstranit jeho mobilní aplikaci s obou AppStorů / iOS Apple a Google Play / a požadovat od uživatele smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč bez DPH. Smluvní pokuta je vyžadována za kompletní servis tj. vývoj mobilní aplikace, inzerce na AppStorech, servis a náklady s tím spojené. Poskytovatel má poté právo postoupit veškeré detaily smluvní podmínky svému právnímu zástupci, který podnikne patřičné kroky, potřebné k vymáhání pohledávek, dle právních norem.

Trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá dnem, kdy byl uživatel registrován do systému a dokončil kompletně objednávku s požadavkem o vytvoření mobilní aplikace. Smlouva je platná minimální dobu trvání / 1, 6 nebo 12 měsíců / dle výběru uživatele v počáteční objednávce nebo smluvní písemné dohody mezi poskytovatelem a uživatelem. V této době nelze uplatnit výpovědní lhůtu.

2. Uživatel nemá nárok, po kompletním dokončení objednávky, dle výběru požadované varianty na www.mhapps  od smlouvy odstoupit. Od té chvíle začíná proces vytváření mobilní aplikace na míru, dle zadaných podmínek uživatele. Uživatel tímto potvrzuje, že se pečlivě seznámil s těmito obchodní podmínkami.

3. Po uplynutí minimální doby závazku (dle výběru varianty první objednávky), smlouva automaticky pokračuje s výpovědní lhůtou 1 měsíc.

4. Výpovědní lhůta musí být doručena písemnou formou na adresu sídla firmy: MH.APPS S.R.O. s.r.o., Rejskova 2168 /12, Praha 2, 120 00 Výpovědní lhůta jednoho měsíce, počne běžet 1. den následujícího měsíce, po doručení výpovědi do sídla MH.APPS S.R.O. s.r.o.

5. Po výpovědi smlouvy bude mobilní aplikace uživatele automaticky odstraněna z obchodů iOS App Store a Android Google Play a bude odstraněn účet uživatele s www.mhapps.cz. Uživatel nemá právo nadále využívat mobilní aplikaci, jelikož nebyl vlastníkem aplikace, nýbrž pouze nájemcem platformy spravované společností MH.APPS s.r.o.

6. V případě, že bude uživatel po podání řádné výpovědní lhůty mít neuhrazené závazky vůči službám MH.APPS S.R.O. s. r. o, bude postupováno dle platebních podmínek bodu 6.

Ochrana osobních údajů

1. Při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky. Poskytnuté údaje budou použity pro splnění zákonných povinností, závazků uvedených ve smlouvě a v těchto VOP, jako je např. vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací, apod. Osobní údaje jsou také zpracovávány prostřednictvím elektronické databáze pro jednání nezbytné a úzce spojené s plněním povinností poskytovatele a realizací smlouvy a také případně prostřednictvím třetích subjektů – zpracovatelů osobních údajů zodpovědných za své jednání.

2. Údaje jsou k dispozici pouze poskytovateli. Žádné další osobě nebudou poskytnuty.

3. Uživatel a poskytovatel se zavazují vzájemně zacházet důvěrně se všemi podklady a informacemi, které jsou výslovně označeny jako důvěrné, jejichž důvěrnost vyplývá ze zákona, anebo rozpoznatelně nejsou určeny pro třetí osobu.

Závěrečná ustanovení

1. VOP jsou zveřejněny v platném znění na www.mhapps.cz

2. Nedílnou součástí těchto VOP je CENÍK, v platném znění umístění na www.mhapps.cz

3. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník Sb.

4. Je-li v těchto VOP požadována písemná forma, je tato zachována i v případě použití faxu či elektronickými prostředky, jež umožňují zachycení obsahu a určení osoby.

5.  Poruší-li uživatel jakoukoliv povinnosti plynoucí z uzavřené smlouvy o poskytnutí služby (jejíž součástí jsou VOP), je poskytovatel oprávněn od smlouvy o poskytnutí služby odstoupit.

6. MH.APPS S.R.O. může kdykoliv revidovat a změnit tyto podmínky používání. O takové revizi je MH:APPS S.R.O. povinna  uživatele informovat  Revidované podmínky budou platné od okamžiku zveřejnění na těchto webových stránkách. Kontrolujte proto pravidelně tyto webové stránky, abyste se seznámili s aktuální verzí podmínek používání.

7. Pokud je jakékoliv ustanovení těchto podmínek používání označeno soudem nebo jiným příslušným orgánem za nezákonné nebo nevymahatelné, ostatní ustanovení zůstávají v platnosti. Pokud soud nebo jiný příslušný orgán určí, že některá ustanovení těchto podmínek používání mají být vymazány, do doby, než budou vymazány, budou tyto části považovány za neplatné; zbytek těchto podmínek používání bude i nadále platný.

8. MH.APPS S.R.O. neodpovídá za žádné přímé ztráty, obchodních ztráty, ztráty zisků, příjmů, zisků nebo předpokládaných úspor, ztráty obchodních vztahů, ztráty dobrého jména nebo dobré vůle v souvislosti s obsahem mobilní aplikace uživatele.

9. Uživatel je zodpovědný za schválení podoby své mobilní aplikace, texty, fotografie, média a veškerá data, která nahrál prostřednictvím svého administrátorského účtu MH.APPS S.R.O..

10. Poskytovatel je oprávněn postoupit všechna práva a závazky z této Smlouvy bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany v případě, že je uživatel v prodlení se splněním jakékoliv své povinnosti dle Smlouvy a VOP.

11. Tyto VOP jsou platné a účinné ke dni 1.1.2014

________________________________________________________________________________

 

Copyright © 2018 MH Apps spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena.

Platební brána GoPay